Friday, October 13, 2017

Con Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Ai làm con khổ?Giới dân chủ đan ra sức thương vay khóc mướn, thương cho 2 đứa con Mẹ
Nấm để vu cáo chính quyền đã bắt, "tù oan" mẹ nó, khiến chúng khổ, tiêu
biểu trong đó là Dân làm báo - nơi Quỳnh "làm công ăn lương" khi còn
được "tự do"

No comments:

Post a Comment