Friday, July 21, 2023

Đằng sau với chiêu thức “diễn biến hoà bình” gắn mác “nhân quyền”

 


 Rõ ràng là, dùng chiêu bài “tự do”, “dân chủ” là chưa đủ sức mạnh để “thu hút”, “kêu gọi” nên phương Tây bổ sung thêm chiêu bài “nhân quyền” và “ngoại giao thân thiện” nhằm dễ bề tiếp cận, quay trở lại Việt Nam và dễ bề che đậy cái mưu đồ lái Việt Nam theo con đường TBCN – quỹ đạo mà phương Tây đã vạch sẵn, muốn biến Việt Nam thành sân sau của họ.

Chúng ta luôn nhất quán quan điểm: Việt Nam sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, chúng ta muốn “khép lại quá khứ, nhìn về tương lai”. Điều ấy rất đúng, rất cần nên chúng ta chấp nhận “vừa hợp tác vừa đấu tranh”, “thêm bạn, bớt thù” nhưng phải dựa chắc trên nguyên tắc: tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế; tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Vì lẽ đó, Việt Nam thực hiện đường lối “ngoại giao cây tre” và chính sách quốc phòng “bốn không”…để gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước bền vững; con cháu không phải sống trong chiến tranh, đổ máu.

Chúng ta hiểu rõ rằng, trong bối cảnh quốc tế hiện thời, Việt Nam đứng trên lập trường trung lập, chọn lẽ phải và chính nghĩa để tiếp tục công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vì thế, chúng ta “khép lại quá khứ” nhưng không bao giờ “đóng chặt quá khứ” khi bước đến tương lai. Chúng ta luôn tỉnh táo, sáng suốt thực hiện đường lối đổi mới của Đảng nhưng cũng luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và khôn khéo xử lý các về “đối tác và đối tượng”; biết tiến, biết lùi, biết xử lý ổn thỏa mọi vấn đề “nhạy cảm”, phưc tạp trước các chiêu bài “nhân quyền” đi kèm với “dân chủ ” mà phương Tây đang áp dụng đối với Việt Nam.

Thông qua các chiêu bài nêu trên, người phương Tây muốn đến Việt Nam bằng nhiều cách; trong đó, cái cách “mềm dẻo nhất, hiệu quả nhất” là vừa tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, vừa thực hiện được mưu đồ “luồn sâu, leo cao” vào các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội ở Việt Nam để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Từ đó, gây dựng cơ sở, thực hiện “nội công, ngoại kích”, chống phá ta trên nhiều mặt trận, cả chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, cả văn hóa, ngoại giao, quân sự và an ninh.

Cần nhớ rằng, một trong những nội dung cốt lõi của vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Vì thế, hai trong nhiều vấn đề then chốt của học thuyết “nhân quyền phương Tây đối với Việt Nam” là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đây là chiêu thức hữu hiệu để họ giành lại “chiến thắng trong hòa bình”, cái điều mà họ mong muốn, đã rất cần nhưng để tuột trong cuộc chiến tranh gần 50 năm trước đây, bởi Chiến thắng 30-4 của quân và dân ta.

Nhìn lại mà xem, từ trước đến nay, ai không thừa nhận chế độ XHCN mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang xây dựng; ai đã tuyên bố: chừng nào ở Việt Nam còn có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì chừng ấy ở đất nước này vẫn sẽ còn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vẫn sẽ đi theo con đường CNXH và chính điều đó là lực cản lớn nhất đối với họ trở lại Việt Nam, là trái với ý đồ, đi ngược lại sự mong muốn của phương Tây. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là “nguyên nhân” cản trở họ thực hiện giấc mộng làm chủ thế giới với tư cách là một siêu cường, v.v..

Vì lẽ đó, mấy chục năm nay, phương Tây luôn luôn vu cáo Việt Nam “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, “vi phạm nhân quyề”, lấy nó làm cái cớ để xuyên tạc, tuyên truyền sai trái, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, khuyến khích, kích động những phần tử bất mãn, phản động trong các tôn giáo nổi dậy chống đối Đảng, Nhà nước ta; phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Thực chất của vấn đề “nhân quyền” là một chiêu thức mà các thế lực thù địch tiến hành là áp đặt các “giá trị nhân quyền kiểu phương Tây” vào Việt Nam. Đây hoàn toàn không phải vì nhân quyền đích thực mang giá trị nhân đạo, nhân văn, cũng chẳng phải là lòng tốt, sự yêu thương, chăm sóc của giới cầm quyền phương Tây “ưu tiên, dành riêng cho Việt Nam”.

4. Sự thật vẫn là sự thật và bản thân nó chứa đựng các giá trị chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt, chà đạp lên nó; Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 37 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt của đất nước sau 48 năm kết thúc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đã hoàn toàn khác trước đổi mới. Đất nước đã hồi sinh và đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của gần 100 triệu dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, được nâng lên không ngừng. Nhờ đó, tự do, dân chủ, quyền con người luôn được tôn trọng, đề cao; nhân dân được hưởng hạnh phúc.

Đạo lý của dân tộc Việt Nam chỉ rõ: Công việc ở Việt Nam là của người Việt Nam, phải do người Việt Nam tự lo liệu, không cần sự quan tâm thái quá của bất cứ quốc gia, dân tộc nào dưới các chiêu bài “mị dân”, lừa gạt “dân chủ” và “nhân quyền”.

Chiêu trò nhân danh, giả danh nhân nghĩa để ban phát “tự do, dân chủ, nhân quyền” đã bị phơi bày, bị lộ tẩy, nên những tổ chức, cá nhân lợi dụng chiêu bài “nhân quyền” ở Việt Nam không thể lừa bịp được ai, nhất là khi bản thân các người ấy đang trắng trợn vi phạm nhân quyền. Hãy nghiên cứu kỹ lịch sử của dân tộc Việt Nam, các người sẽ hiểu bài thơ bất hủ của lão tướng Lý Thường Kiệt: “Sông núi nước Nam Vua Nam ở/ Dành dành định phận ở sách trời/ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”./.

 

No comments:

Post a Comment